Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị

1

( Giọng Nam Ai ) Đường công danh càng nhìn quảng đại , Nghĩa thầy trò nghĩ lại khó quên . Vái cùng Sư Phụ linh thiêng , Chứng lòng đệ

Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà

1

( Giọng Nam Ai ) Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng , Đạo quân vương chữ dặn nơi lòng . Thượng Hoàng sánh đức Chí Công , Mặc phò lê

Kinh Hôn Phối

1

Giọng Nam Xuân) Cơ sanh hóa Càn Khôn đào tạo , Do Âm Dương hiệp đạo biến thiên . Con người nắm vững chủ quyền , Thay Trời tạo thế giữ

Kinh Khi Ăn Cơm Rồi

1

[ Giọng Nam Xuân ] Nguyện nhớ ơn nông canh nhằn nhọc , Nguyện ơn người lúa thóc giã xay . Ngậm cơm ơn ngậm hằng ngày , Nên người con


Thánh Thất Quảng Hòa – Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài – Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ