Thánh Ngôn

Qua một đàn cơ năm 1926, Đức Thượng Đế có dạy rằng: “Vốn từ trước, Thầy lập ra ngũ chi Đại Đạo tức là Nhân Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi, còn này thì nhân loại đã hiệp đồng, Càn khôn dĩ tận thức, thì lại bị nhiều đạo ấy mà nhân loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhất định quy nguyên phục nhất. Lại nữa, trước Thầy lại giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh giáo mà làm ra phàm giáo. Thầy lấy làm đau đớn hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân loại phải sa vào nơi tội lỗi mạt kiếp chốn A tỳ. Thầy nhất định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau anh trước em sau mà đến nơi Bồng đảo”.

Thánh ngôn ngày 24 tháng 4 năm 1926.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>