Kinh Hôn Phối

Giọng Nam Xuân)

Cơ sanh hóa Càn Khôn đào tạo ,

Do Âm Dương hiệp đạo biến thiên .

Con người nắm vững chủ quyền ,

Thay Trời tạo thế giữ giềng nhơn luân .

Ở trước mắt Hồng Quân định phận ,

Đạo vợ chồng đã xứng nợ duyên .

Trăm năm khá nhớ hương nguyền ,

Chồng hay trọn nghĩa, vợ hiền trọn trinh .

Đã cùng gánh chung tình hòa ái ,

Tua đúc cơm, sửa dải làm duyên .

Dưới trăng bóng ngọc còn nguyên ,

Ôm bình, bao tóc sang hèn cũng cam .

Đường tổ nghiệp nữ nam hương lửa ,

Đốt cho nồng từ bữa ba sanh .

Giữa đền để một tấc thành ,

Đồng sanh, đồng tịch đã đành nương nhau .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>