Kinh Đệ Ngũ Cửu

1

Kinh Đệ Ngũ Cửu [ Giọng Nam Xuân ] Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ , Cõi Xích Thiên vội mở ải quan . Thiên Quân diêu động linh phan

Kinh Đệ Tứ Cửu

1

Kinh Đệ Tứ Cửu [ Giọng Nam Xuân ] Sắc huỳnh chiếu rọi vàng đường hạc , Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chơn Tiên . Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền

Kinh Đệ Tam Cửu

1

Kinh Đệ Tam Cửu [ Giọng Nam Xuân ] Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo , Động Thiên Thai bảy Lão đón đường . Cam Lồ rưới giọt nhành dương

Kinh Đệ Nhị Cửu

1

Kinh Đệ Nhị Cửu [ Giọng Nam Xuân ] Tây Vương Mẫu vườn đào ướm chín , Chén trường sanh có lịnh ngự ban . Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng


Thánh Thất Quảng Hòa – Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài – Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ