Kinh Tắm Thánh

Kinh Tắm Thánh

(Giọng Nam Xuân)

Những vạn vật âm dương tạo hóa ,

Dầu cỏ cây hoa quả biến sanh .

Con người đứng phẩm tối linh ,

Nửa người nửa Phật nơi mình anh nhi .

Đại Từ Phụ từ bi tạo hóa ,

Tượng mảnh thân giống cả Càn Khôn .

Vẹn toàn đủ xác đủ hồn ,

Xây cơ chuyển thế bảo tồn Vạn linh .

Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch ,

Xin xá ân rửa sạch tiền khiên .

Căn xưa ví dữ cũng hiền ,

Dầu ra cửa tội đủ quyền cao siêu .

Công nuôi dưỡng nâng niu khổ nhọc ,

Phép thương yêu cũng học nơi thầy .

Sanh nơi đây, ở nơi đây ,

Trăm năm là tuổi đủ đầy mạng căn .

Chốn hồng trần quen lằn gió bụi ,

Cảnh phù ba may rủi cũng duyên .

Đã gan dốc kiếm diệu huyền ,

Sanh sanh là phận, hiền hiền là công .

Đừng thối chí ngã lòng trở gót ,

Để cho đời chua xót tình thương .

Trăm năm thọ khảo vĩnh trường,

Thuận căn thuận mạng đôi đường cao thăng .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

(Nguyệt Tâm Chơn Nhơn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>