Cao Đài Là Gì?

Thượng Đế, vào năm 1927, trong một đàn cơ tại Cần Thơ đã giảng nghĩa hai chữ Cao Đài bằng bài thơ:

“Linh tiêu nhất tháp thị Cao Đài
Đại hội quần tiên thửù ngọc giai
Vạn trượng hào quang tùng thứ xuất
Cố danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai”

Nghĩa là:

Nơi Linh Tiêu trên thiên đình, có một ngôi tháp cao gọi là Cao Đài, quần tiên thường nhóm đại hội trước bệ ngọc ấy, hào quang muôn trượng từ đó chiếu ra. Tên xưa của cảnh quý báu này là “Lạc Thiên Thai”. Thượng Đế đã mượn chỗ Ngài ngự làm tên của Ngài, Đức Cao Đài, để lập đạo Cao Đài hay là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Thơ:

Tháp cao ở điện Linh Tiêu,
Là nơi Tiên Phật lâm triều Chí Tôn
Hào quang chói rạng muôn phương
Thiên Thai cảnh quý noi gương Cao Đài.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>