Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị

( Giọng Nam Ai )

Đường công danh càng nhìn quảng đại ,

Nghĩa thầy trò nghĩ lại khó quên .

Vái cùng Sư Phụ linh thiêng ,

Chứng lòng đệ tử đáp đền ơn xưa .

Dầu hoạn lộ chưa vừa sở nguyện ,

Dầu cửa quyền trọng tiếng chăn dân .

Ơn cha sanh hóa ra thân ,

Ơn Thầy giáo huấn cũng gần như nhau .

Khoa võ môn dầu nhào qua khỏi ,

Trương vi rồng học hỏi nơi ai .

Đẹp mình với vẻ cân đai ,

Công thầy tô điểm từ ngày ấu xuân .

Cõi hư vô nay gần phước Thánh ,

Xin châu toàn đường hạnh môn sinh .

Cõi thiên xin gởi chút tình ,

Rót chung ly hận gật mình đưa thương .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Đoàn Thị Điểm ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>