Kinh Thế Đạo

Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu

1

( Giọng Nam Ai ) Tưởng tơ tóc cùng nhau trọn đạo , Theo tùng phu sửa áo nâng khăn . Âm dương đôi nẻo chia phân , Túy sơn vân

Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị

1

[ Giọng Nam Ai ] Niềm ân ái thân hòa làm một , Nghĩa sơ giao khắc cốt ghi xương . Nhắn mưa gởi gió đưa thương , Từ đây thiếp

Tụng Huynh Đệ Mãn Phần

1

[ Giọng nam ai ] Niềm thủ túc đã đành vĩnh biệt , Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng . Thân nhau từ buổi lọt lòng , Chén cơm miếng

Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu đã Quy Liễu

1

[ Giọng nam ai ] Khi dương thế không phân phải quấy , Nay hư linh đã thấy hành tàng . CHÍ TÔN xá tội giải oan , Thánh Thần Tiên