Kinh Tứ Thời Nhật Tụng

Nho giáo tâm kinh

avatar

Nho giáo tâm kinh (giọng Nam Xuân) Khổng Thánh chí tâm qui mạng lễ Quế hương nội điện. Văn Thỉ thượng cung. Cửu thập ngũ hồi Chưởng thiện quả ư thi

Tiên Giáo tâm kinh

avatar

Tiên Giáo tâm kinh (Giọng Nam Xuân) Thái Thượng chí tâm qui mạng lễ Tiên Thiên khí hóa. Thái Thượng Đạo Quân Thánh bất khả tri, Công bất khả nghị. Vô

Phật Giáo tâm kinh

avatar

Phật Giáo tâm kinh (Giọng Nam Xuân) Nhiên Đăng Cổ Phật chí tâm qui mạng lễ Hỗn độn Tôn Sư, Càn khôn Chủ Tể, Qui Thế Giái ư nhứt khí chi

Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế

avatar

Ngọc Hoàng kinh (Giọng Nam Xuân) Đại La Thiên Đế, Thái Cực Thánh Hoàng. Hóa dục quần sanh, Thống ngự vạn vật. Diệu diệu “Huỳnh Kim Khuyết”, Nguy nguy “Bạch Ngọc