Kết Luận

Đạo Cao Đài hay là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được thành lập bởi Đức Cao Đài hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế vào năm 1926 tại Việt Nam bằng huyền cơ diệu bút. Đạo Cao Đài chủ trương quy Tam Giáo hiệp Ngũ Chi, để xóa tan mọi dị biệt và đồng thời chứng minh các tôn giáo đều có cùng một nguyên lý, và tất cả chúng sanh đều thọ bẩm một phần chơn linh của Thượng Đế, tức là anh em cùng một Đấng Cha Trời. Đạo Cao Đài dạy chúng sanh thương yêu nhau và tôn trọng lẽ công bình để tái tạo đời thánh đức, thiên hạ đồng chung hưởng cảnh thái bình an lạc. Người đạo hữu nào mà cuộc sống không còn bị thế tình ràng buộc, quyết chí tu hành sẽ được thọ truyền chơn pháp, tiến tu theo Thiên Đạo, đạt cơ giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>