Phương Pháp Tu Hành

Thánh ngôn:

“Ta vì lòng đại từ đại bi, lấy đức háo sanh dựng nên nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tôn chỉ là vớt kẻ hữu phần vào địa vị cao thượng để tránh khỏi luân hồi và nâng đỡ kẻ có tánh đức vào cõi an nhàn, cao hơn phẩm hèn khó ở cõi trần thế này”.

Mục đích tối hậu của tín đồ Cao Đài là thoát vòng luân hồi để trở về cùng Thượng Đế. Để thích ứng với mọi trình độ tâm linh của chúng sanh, đạo Cao Đài chia phương pháp tu hành ra làm hai phần:

I. Tu Theo Nhơn Đạo:

Người tín đồ cố làm tròn bổn phận làm người đối với bản thân, gia đình, xã hội và nhân loại trong tình thương yêu và sự công bình.

– Làm lành lánh dữ.

– Biết thương yêu và tránh sát hại chúng sanh, vì mỗi chúng sanh là một phần chơn linh của Thượng Đế và chơn linh ấy cũng như chúng ta đang chịu ảnh hưởng của luật nhân quả luân hồi.

– Giữ trai giới: tùy theo sức mình, tín đồ có thể ăn chay 10 ngày mỗi tháng hoặc giữ trường trai. Giữ trai giới là phương pháp kềm chế thất tình lục dục, trau sửa thân tâm cho trong sạch. Hơn nữa, trai giới còn giúp chúng ta tránh nghiệp sát hại loài vật, vì chúng nó cũng có một phần chơn linh của Thượng Đế như mình.

– Giữ ngũ giới cấm:

Không vô cớ sát hại chúng sanh.
Không phóng đảng trộm cắp.
Không dâm dục bất chánh.
Không say sưa rượu thịt.
Không dùng lời nói lừa gạt hay hại người.

– Lễ bái: Tín đồ chăm lo hành lễ thờ phượng Đức Chí Tôn ít nhất mỗi ngày một lần hoặc vào giờ Tí (từ 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng), hoặc vào giờ Mẹo (từ 5 giờ tới 7 giờ sáng hoặc vào giờ Ngọ (từ 11 giờ sáng tới 1 giờ trưa), hoặc vào giờ Dậu (từ 5 giờ tới 7 giờ chiều). Sự lễ bái trì kinh là phương pháp trau tâm sửa tánh ngày càng trong sạch, thanh khiết hầu có thể tiến tu theo Thiên Đạo.

II. Tu Theo Thiên Đạo:

Những đạo hữu đã vẹn phần nhơn đạo, nhẹ gánh gia đình, không còn bị thế tình ràng buộc, mà muốn tiến tu sẽ được truyền chơn pháp để công phu tu luyện hầu tỏ ngộ chơn như tự tánh đồng thể cùng Đức Chí Tôn Thượng Đế, người trời hiệp một đạt cơ giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.

Đạo Cao Đài có lập tịnh thất, là nhà thanh tịnh để các tín đồ vào tu luyện. Muốn vào tịnh thất, các tín đồ phải xử tròn nhơn đạo, giữ trai giới từ sáu tháng trở lên và được người đạo đức hơn mình tiến dẫn cũng như có một đạo hữu bảo hộ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>