Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu đã Quy Liễu

1

[ Giọng nam ai ] Khi dương thế không phân phải quấy , Nay hư linh đã thấy hành tàng . CHÍ TÔN xá tội giải oan , Thánh Thần Tiên

Kinh Cha Mẹ Đã Qui Liễu

1

[ Giọng Nam ai ] Ơn cúc dục cù lao mang nặng , Lo thân côi mưa nắng khôn ngừa . Âm dương cách bóng sớm trưa , Thon von phận

Cứu khổ chơn kinh

1

Nam mô Đại Từ, Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần) Nam Mô cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, bá thiên vạn

Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu

1

( Giọng Nam Ai) Giọt máu mủ lưu truyền tại thế , Con những mong truyền kế lửa hương . Nguyện cùng Thất Tổ xin thương , Cho bền gang tấc


Thánh Thất Quảng Hòa – Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài – Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ