Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà

( Giọng Nam Ai )

Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng ,

Đạo quân vương chữ dặn nơi lòng .

Thượng Hoàng sánh đức Chí Công ,

Mặc phò lê thứ khỏi vòng lao lung .

Giúp xã tắc tôi trung ra mặt ,

Dẩy xa thơ trổi nhặt văn minh .

Giúp dân hưởng chữ thái bình ,

Văn ban võ bá triều đình đặc an .

Nay gần đặng Ngọc Hoàng Thượng Đế ,

Tìm Chí linh trị thế cứu đời .

Thiên Tào Thánh ngự an ngôi ,

Cầu cho dân chúng khỏi hồi can qua .

Bốn ngàn năm quốc gia đã lập ,

Cõi Nam Châu bồi đắp giang sơn .

Trụ tâm nâng đỡ quốc hồn ,

Giữ bền đảnh nghiệp vĩnh tồn hậu lai .

Kìa CHÍ TÔN CAO ĐÀI đương ngự ,

Rưới hồng ân chặt giữ biên cương .

Sống thì định bá đồ vương ,

Qui Thiên dựng lại miếu đường thuở xưa .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Đoàn Thị Điểm ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>