Kinh Khi Ăn Cơm Rồi

[ Giọng Nam Xuân ]

Nguyện nhớ ơn nông canh nhằn nhọc ,

Nguyện ơn người lúa thóc giã xay .

Ngậm cơm ơn ngậm hằng ngày ,

Nên người con nguyện ra tài lợi sanh .

Con cầu xin mảnh hình tráng kiện ,

Giúp nên công xây chuyển cơ Đời .

Trên theo pháp luật Ðạo Trời ,

Dưới thương sanh chúng một lời đinh ninh .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>