Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Là Gì?

Đây là danh hiệu đầy đủ mà Đức Thượng Đế mượn để mở đạo Cao Đài. Danh hiệu nầy có ý nghĩa Tam Giáo quy nguyên hay là sự hiệp nhứt của ba nền tôn giáo lớn, Nhân đạo, Tiên đạo, và Phật đạo.

Cao Đài ám chỉ Nhân đạo vì Nho giáo có câu: Đầu thượng viết Cao Đài nghĩa là trên đỉnh đầu của mổi người có Đức Cao Đài ngự. Cao Đài do chữ Hán Việt có nghĩa là cái đài cao.

Tiên Ông là một phẩm chót của Tiên đạo.

Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là một phẩm chót của Phật đạo.

Danh hiệu Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát còn chỉ sự hạ mình của Thượng Đế xuống phẩm chót của các đạo.

Thánh ngôn:

Ông Thầy cho các con hiểu rằng, buổi tạo thiên lập địa. Thấy sanh ra loài người nhằm giờ Dần, vậy từ đây Thầy dùng các con làm tay chân mà gầy dựng nên nền chánh giáo. Lại cũng kể ngày nay là ngày phát khởi nguồn Đại Đạo lấy hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Còn Thầy thì tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong danh hiệu ấy gồm thâu cả Nho, Thích, Đạo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>