Thượng Đế Đã Giáng Trần

Và sau cùng, Thượng Đế đã đến và bằng huyền cơ diệu bút, thành lập một nền tôn giáo mới, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay là Cao Đài giáo vào năm Bính Dần, 1926, tại Việt Nam, một xứ nhỏ bé ở miền Đông Nam Á Châu đã thừa hưởng một nền văn minh phong phú và các tôn giáo của Ấn Độ, Trung Hoa và Pháp. Trong các tôn giáo này, ba tôn giáo quan trọng nhất là Nhân Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo.

Thánh ngôn:

“Các con là dân tộc Việt, cũng như các dân tộc khác, sanh trưởng tại quả địa cầu này. Tình thương Tạo Hóa ban đồng cho các con cũng như các con khác, nhưng dân tộc các con đã đau khổ quá nhiều, non sông Đất Nước các con đã bị dày xéo lâu đời, mà các con lại được trội hơn chúng về đức tin, về lòng đạo đức, về sự ngưỡng mộ Thượng Đế và các Đấng trọn lành. Tình thương các con không thiếu, lòng hiếu hòa các con có thừa, do đó dân tộc các con mới hạnh ngộ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”.

Thánh giáo sưu tập 1968-1969 của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, 1969: trang 77.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>