Bàn Xây Cơ

banxoayco

Đây là cái bàn do các ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang dùng để cầu cơ (xây bàn) trong thời kỳ đầu tiên. Ba ông bắt đầu xây bàn từ ngày 26 thánh 7 năm 1925 bằng cách quy ước với các vong linh hễ gõ một cái là chữ A, hai cái là chữ Ă, ba cái là chữ Â, bốn cái là chữ B… Ba ông ngồi để tay lên mặt bàn và cầu nguyện. Khi vong linh về, bàn bắt đầu chuyển động nhịp nhàng và gõ thành tiếng để tạo nên những chữ cái theo quy ước. Những chữ cái được ráp lại thành lời…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>