Kinh Cha Mẹ Đã Qui Liễu

[ Giọng Nam ai ]

Ơn cúc dục cù lao mang nặng ,

Lo thân côi mưa nắng khôn ngừa .

Âm dương cách bóng sớm trưa ,

Thon von phận bạc không vừa hiếu thân.

Đầu cúi lạy (phụ thân hay mẫu thân) linh hiển ,

Lễ muối dưa làm miếng hiếu tâm .

Ven Trời gửi chút tình thâm ,

Động lòng thương nhớ tuông dầm lệ sa .

Xin có tưởng ruột rà máu mủ ,

Cõi hư linh bao phủ ân hồng .

Cảnh Thiên noi bước Hóa Công ,

Nắm phan Tiếp Dẫn vào vùng Như Lai .

Chốn hư linh chờ ngày hội hiệp ,

Dầu căn xưa quả kiếp dường bao .

Thà cam vui chốn động đào ,

Đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian .

Nuốt tiếng than đôi hàng lã chã ,

Tưởng đến điều nhơn quả mà đau .

Xem thân tuổi hạc càng cao ,

E ra tử biệt Thiên Tào định phân .

Nối hương lửa nhơn luân đạo trọng ,

Con gìn câu chết sống trọn nghì .

Sấp mình cúi lạy Từ Bi ,

Tiền khiên phụ mẫu Tam Kỳ xá ân .

Xin (phụ thân hay mẫu thân) định thần định tánh ,

Nơi khuôn linh nẻo Thánh đưa chơn .

Thong dong cõi thọ nương hồn ,

Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa .

Chung ly biệt con đưa tay rót ,

Mối thương tâm chưa ngớt đeo sầu .

Cha ở đâu, Mẹ nơi đâu ?

Tâm tang kính gởi một bầu lệ châu .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Đoàn Thị Điểm ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>