Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu

( Giọng Nam Ai)

Giọt máu mủ lưu truyền tại thế ,

Con những mong truyền kế lửa hương .

Nguyện cùng Thất Tổ xin thương ,

Cho bền gang tấc noi đường thảo ngay .

Xưa chẳng đặng phước may gặp Đạo ,

Nay phò trì con cháu tu tâm .

Dâng gương huệ kiếm xin cầm ,

Chặt lìa trái chủ đặng tầm ngôi Thiên .

Dầu tội chướng ở miền địa giái ,

Dầu oan gia ở ngoại Càn Khôn .

Dầu mang xác tục hay hồn ,

Nhớ cầu Từ Phụ CHÍ TÔN cứu nàn .

Dầu đoạt vị ở an Thiên cảnh ,

Dầu tái sanh mở cảnh siêu phàm .

Nương thuyền Bát Nhã cho an ,

Dìu chừng con cháu vào đàng nghĩa nhân .

Kìa lố bóng hồng ân bao phủ ,

Cả thế gian đầy đủ đạo mầu .

Âm dương đôi nẻo như nhau ,

Cửu Huyền Thất Tổ giữ câu thọ trì .

Chốn Tây phương đường đi thong thả ,

Cõi Diêm cung tha quả vong căn .

Tiêu diêu định tánh nắm phan ,

Dò theo cực lạc đon đàng siêu thăng .

Nhớ nỗi hiếu khó ngăn nét thảm ,

Tưởng nguồn ân đốt nắm tâm hương .

Tấc lòng đòi đoạn đau thương ,

Chơn mây vái với hương hồn hiển linh .

(Tụng tiếp Kinh Cứu Khổ)

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Đoàn Thị Điểm ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>