Kinh Khai Cửu – Đại Tường & Tiểu Tường

Kinh Khai Cửu – Đại Tường & Tiểu Tường

[ Giọng Nam Xuân ]

Đã quá chín tầng Trời đến vị ,

Thần đặng an, Tinh, Khí cũng an .

Tầng Trời gắng bước lên thang ,

Trông mây nhìn lại cảnh nhàn buổi xưa .

Cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi ,

Quên trần ai mong mỏi Động Đào .

Ngó chi khổ hải sóng xao ,

Đoạn tình yểm dục đặng vào cõi Thiên .

Giọt lụy của Cửu huyền dầu đổ ,

Chớ đau lòng thuận nợ trầm luân .

Nắm cây huệ kiếm gươm thần ,

Dứt tan sự thế nợ trần từ đây .

Niệm : Nam mô Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>