Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu đã Quy Liễu

[ Giọng nam ai ]

Khi dương thế không phân phải quấy ,

Nay hư linh đã thấy hành tàng .

CHÍ TÔN xá tội giải oan ,

Thánh Thần Tiên Phật cứu nàn độ căn .

Đã từng chịu khó khăn kiếp sống ,

Định tâm thần giải mộng Nam kha .

Càn Khôn để bước ta bà ,

Đoạt cơ thoát tục tạo nhà cõi Thiên .

Ơn tạo hóa tha tiền khiên trước ,

Đưa linh phan tiếp rước nguyên nhân .

Tiên phong phủi ngọn phất trần ,

Liên đài đỡ gót đến gần Tây Phương .

Cửa Cực lạc đon đường thẳng tới ,

Tầm không môn đặng đợi Như Lai .

Hào quang chiếu diệu CAO ĐÀI ,

May duyên nay đã gặp ngày siêu sanh .

Trụ nguyên tánh hồn linh nhàn lạc ,

Cõi đào nguyên cỡi hạc thừa long .

Lánh xa trược chất bụi hồng ,

Cung Tiên sớm tối vui lòng thung dung .

Nơi cung Ngọc học thông Đạo cả ,

Chốn hư vô tạo hóa tìm cơ .

Trên đường Thánh đức lần dò ,

Trường sanh mầu nhiệm nơi lò Hóa công .

Khá từ bỏ xa dòng bể khổ ,

Diệt trần tình Cam Lộ tẩy nhơ .

Ngân Kiều Bát Nhã qua bờ ,

Đưa duyên để bước kịp giờ siêu thăng .

(Tụng kinh nầy rồi tiếp tụng Di Lặc Chơn kinh)

( Đoàn Thị Điểm )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>