Kinh Thế Đạo

Kinh Cha Mẹ Đã Qui Liễu

1

[ Giọng Nam ai ] Ơn cúc dục cù lao mang nặng , Lo thân côi mưa nắng khôn ngừa . Âm dương cách bóng sớm trưa , Thon von phận

Cứu khổ chơn kinh

1

Nam mô Đại Từ, Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần) Nam Mô cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, bá thiên vạn

Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu

1

( Giọng Nam Ai) Giọt máu mủ lưu truyền tại thế , Con những mong truyền kế lửa hương . Nguyện cùng Thất Tổ xin thương , Cho bền gang tấc

Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị

1

( Giọng Nam Ai ) Đường công danh càng nhìn quảng đại , Nghĩa thầy trò nghĩ lại khó quên . Vái cùng Sư Phụ linh thiêng , Chứng lòng đệ