Kinh Đệ Cửu Cửu

Kinh Đệ Cửu Cửu

[ Giọng Nam Xuân ]

Vùng thoại khí bát hồn vận chuyển ,

Tọa hóa Thiên sanh biến vô cùng .

Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung ,

Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban .

Cung Bắc Đẩu xem căn quả số ,

Học triều nghi vào ở Linh Tiêu .

Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu ,

Thưởng phong, trừng trị phân điều đọa thăng .

[ Cửu Nương Diêu Trì Cung ]

” Nơi Kim Bàn vàn vàn nguơn chất ,

Tạo hình hài các bậc nguyên nhân .

Cung Trí Giác, trụ tinh thần ,

Huờn hư mầu nhiệm thoát trần đăng Tiên ” .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Diêu Trì Kim Mẫu ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>