Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị

[ Giọng Nam Ai ]

Niềm ân ái thân hòa làm một ,

Nghĩa sơ giao khắc cốt ghi xương .

Nhắn mưa gởi gió đưa thương ,

Từ đây thiếp tỏ đoạn trường với ai ?

Càng nhớ đến những ngày hội ngộ ,

Càng ngổn ngang mối nợ tình chung .

Đã đành bẻ gãy chữ đồng ,

Hiển linh chứng kiến tấm lòng tiết trinh .

Dầu sống sót cũng đành gọi thác ,

Vui chi còn man mác tơ duyên .

Thiệt thòi cam phận thuyền quyên ,

Chứa chan giọt lệ cửu tuyền cuộn trôi .

Chàng đã đặng phủi rồi nợ thế ,

Xin hiển linh giúp kẻ góa thân .

Chở che khỏi kiếp phong trần ,

Gìn gương liệt nữ hồng quần để soi .

Chàng dầu đặng thảnh thơi cảnh trí ,

Hộ dâu con giữ kỹ nhơn luân .

Chàng dầu vinh hiển cảnh Thần ,

Gởi trong giấc mộng đặng gần cùng nhau .

Chàng dầu hưởng Thiên Tào quyền phép ,

Đỡ đường trần chật hẹp thân côi .

Chàng dầu cung Ngọc an ngôi ,

Xin nương thân thiếp nợ đời còn mang .

Gởi hồn phách cho chàng định số ,

Gởi kiếp căn chàng mở dây oan .

Thiếp cam bao tóc thờ chàng ,

Rót chung ly biệt đôi hàng lụy sa .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Đoàn Thị Điểm ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>