Tụng Huynh Đệ Mãn Phần

[ Giọng nam ai ]

Niềm thủ túc đã đành vĩnh biệt ,

Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng .

Thân nhau từ buổi lọt lòng ,

Chén cơm miếng cá cũng đồng chia nhau .

Câu chọc ruột còn đau đớn bấy ,

Huống âm dương hết thấy mặt nhau .

Rẽ phân cốt nhục đồng bào ,

Cảnh thiên cõi tục lẽ nào không thương .

Thương những thuở huyên đường ôm ấp ,

Thương những khi co đắp chung mền .

Thương hồi thơ bé tuổi tên ,

Thương con khôn lớn giữ bền nghĩa nhau .

Rủi Thiên số Nam Tào đã định ,

Giải căn sinh xa lánh trần ai .

Khá tua theo bóng Cao Đài.

Nương mây thoát tục ra ngoài Càn Khôn .

Khối tình ái hương hồn dầu nhớ ,

Tránh oan gia giải nợ trầm luân .

Viếng thăm hôm sớm …., (1)

Trọn câu Thần tỉnh ân cần cung Tiên .

Gởi Tổ Phụ ….(2) hiền cung phụng ,

Gởi sắp em còn sống nơi đời .

Rót chung ly biệt lưng vơi ,

Mảnh lòng tha thiết đưa người bạn xưa .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Đoàn Thị Điểm ]

(1) song thân, phụ thân, hoặc mẫu thân đã quy vị

(2) Anh hay chị đã mãn phần

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>