Kinh Tiểu Tường – 200 ngày

Kinh Tiểu Tường – 200 ngày

( Giọng Nam Xuân )

Tịnh niệm phép Nhiên Đăng tưởng tín ,

Hư Vô Thiên đến thính Phật điều .

Ngọc Hư đại hội ngự triều ,

Thiều quang nhị bá Thiên kiều để chơn .

Bồ Đề Dạ dẫn hồn thượng tấn ,

Cực lạc quan đẹp phận Tây qui .

Vào Lôi Âm, kiến A Di ,

Bộ Công Di Lạc Tam Kỳ độ sanh .

Ao Thất Bửu gội mình sạch tục ,

Ngôi liên đài quả phúc Dà Lam .

Vạn linh trổi tiếng mầng thầm ,

Thiên thơ phật tạo độ phàm giải căn .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

Khi làm tuần cửu rồi, đếm đủ 200 ngày thì làm Tiểu Tường .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>