Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu

( Giọng Nam Ai )

Tưởng tơ tóc cùng nhau trọn đạo ,

Theo tùng phu sửa áo nâng khăn .

Âm dương đôi nẻo chia phân ,

Túy sơn vân mộng mới gần đặng nhau .

Khi để bước phòng đào lạnh ngắt ,

Mảnh tàn y dường nhắc nghi dung .

Thấy cơn tử biệt não nùng ,

Hương thề tắt ngọn lạnh lùng tơ duyên .

Càng nhớ đến lời nguyền buổi trước ,

Thẹn non sông chưa ngớt tình nồng .

Phụ phàng chi bấy hóa công ,

Lòng nào mà lại cắt lòng không đau .

Nối Tông Tổ biết bao nghĩa trọng ,

Cơ nghiệp còn lưu mộng tang du .

Mập mờ nhắn nguyệt đêm thu ,

Kẻ còn người mất ai sầu hơn ai ? .

Vói nhắn khách Dạ đài có tưởng ,

Vậy bóng hình để tướng nơi nao ? .

Hay là lạc bước nguồn Ðào ,

Để thương cho mặt anh hào đeo mang .

Ngồi quạnh quẽ đèn tàn một bóng ,

Chịu góa thân tuyết đóng song thu .

Bước Tiên nàng đã ngao du ,

Đoái tình thương kẻ ôm cầu khóc duyên .

Hay nàng đặng nhập miền Cực Lạc ,

Đoái tưởng người chưa thoát trầm luân .

Ngước trông níu ngọn phất trần ,

Chổi Tiên quét sạch nợ nần oan gia .

Dâng mảnh tâm gọi là của lễ ,

Chén ly tình là lệ ái ân .

Dầu chi cũng nghĩa chí thân ,

Khối tình còn có một lần đấy thôi .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Đoàn Thị Điểm ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>