Phật Giáo tâm kinh

Phật Giáo tâm kinh

(Giọng Nam Xuân)

Nhiên Đăng Cổ Phật chí tâm qui mạng lễ

Hỗn độn Tôn Sư,

Càn khôn Chủ Tể,

Qui Thế Giái ư nhứt khí chi trung,

Ốc trần-hườn ư song thủ, chi nội.

Huệ đăng bất diệt.

Chiếu Tam thập lục Thiên, chi quang minh.

Đạo pháp trường lưu,

Khai Cửu thập nhị Tào chi mê muội.

Đạo cao vô cực,

Giáo xiển hư linh.

Thổ khí thành hồng,

Nhi nhứt trụ xang thiên.

Hóa kiếm thành xích,

Nhị tam phân thác địa,

Công tham Thái cực,

Phá nhứt khiếu chi huyền quang,

Tánh hiệp vô vi.

Thống tam tài, chi bí chỉ,

Đa thi huệ trạch,

Vô lượng độ nhơn

Đại Bi, Ðại Nguyện,

Đại Thánh, Ðại Từ,

Tiên Thiên Chánh Đạo,

Nhiên Đăng Cổ Phật

Vô vi Xiển giáo Thiên Tôn

Niệm: ” Nam mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ” (9 lạy)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>