Vãng sanh thần Chú

Vãng sanh thần Chú

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ,

Đa Tha Dà Đa Dạ,

Đa Điệt Dạ Tha,

A Di Rị Đô Bà Tì, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tì,

A Di Rị Đa, Tì Ca Lan Đế,

A Di Rị Đa, Tì Ca Lan Đa,

Dà Di Nị, Dà Dà Na,

Chỉ Đa Ca, Lệ Ta Bà Ha

Rồi niệm câu chú : Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>