Kinh Đệ Nhị Cửu

Kinh Đệ Nhị Cửu

[ Giọng Nam Xuân ]

Tây Vương Mẫu vườn đào ướm chín ,

Chén trường sanh có lịnh ngự ban .

Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng ,

Chơn thần khá đến hội hàng chư linh .

Đã thấy đủ Thiên Đình huyền pháp ,

Cổi giác thân lên đạp Ngân Kiều .

Đẩu tinh chiếu thấu Nguyên Tiêu ,

Kim Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc Hư .

Khí trong trẻo dường như băng tuyết ,

Thần im đìm dường nét thiều quang .

Xa chừng Thế giái Địa hoàn ,

Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Nhị Nương Diêu Trì Cung ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>