Kinh Đệ Tứ Cửu

Kinh Đệ Tứ Cửu

[ Giọng Nam Xuân ]

Sắc huỳnh chiếu rọi vàng đường hạc ,

Cõi Huỳnh Thiên nhẹ thoát chơn Tiên .

Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền ,

Vào cung Tuyệt Khổ kiến Huyền Thiên Quân .

Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng ,

Bộ Lôi Công giải tán trược quang .

Cửa lầu Bát Quái chun ngang ,

Hỏa Tinh Tam Mụi thiêu tàn oan gia .

Đạp Thái sơn nhảy qua Đẩu Suất ,

Vịn Kim Câu đến chực Thiên môn .

Chơn thần đã nhập Càn Khôn ,

Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Tứ Nương Diêu Trì Cung ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>