Kinh Đệ Ngũ Cửu

Kinh Đệ Ngũ Cửu

[ Giọng Nam Xuân ]

Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ ,

Cõi Xích Thiên vội mở ải quan .

Thiên Quân diêu động linh phan ,

Cả miền Thánh vức nhộn nhàng tiếp nghinh .

Đài Chiếu Giám cảnh minh nhẹ bước ,

Xem rõ ràng tội phước căn sinh .

Lần vào cung Ngọc Diệt Hình ,

Khai kinh Vô tự đặng nhìn quả duyên .

Đắc văn sách thông Thiên định Địa ,

Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân .

Kị kim quang, kiến Lão Quân ,

Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Ngũ Nương Diêu Trì Cung ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>