Kinh Đệ Tam Cửu

Kinh Đệ Tam Cửu

[ Giọng Nam Xuân ]

Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo ,

Động Thiên Thai bảy Lão đón đường .

Cam Lồ rưới giọt nhành dương ,

Thất tình lục dục như dường tiêu tan .

Cung Đẩu Tốt nhặt khoan tiếng nhạc ,

Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh .

Tiêu thiều lấp tiếng dục tình ,

Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân .

Cung Như Ý Lão Quân tiếp khách ,

Hội Thánh minh giao sách Trường xuân .

Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn ,

Chơn hồn khoái lạc lên đàng Vọng Thiên .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

(Tam nương Diêu Trì cung)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>