Kinh Sám Hối (phần 2)

Kinh Sám Hối (phần 2)

[ Giọng Nam Xuân ]

Thấy già yếu hẹp đường nhượng tránh ,

Đừng chỗ đông buông tánh quá vui .

Cợt người ta ra dạ dễ duôi ,

Sanh điều xích mích đâu nguôi dạ hờn .

Khi tế tự chớ lờn chớ dễ ,

Việc quan, hôn thủ lễ nghiêm trang .

Gìn lòng chẳng khá lăng loàn ,

Lễ nghi vẹn giữ vững vàng chớ quên .

Giàu sang ấy ơn trên giúp sức ,

Phước ấm no túc thực túc y .

Thấy người gặp lúc tai nguy ,

Ra tay tế độ ấy thì lòng nhơn .

Thương đồng loại cũng hơn thí bạc ,

Thấy trên đường miểng bát, miểng chai .

Hoặc có đinh nhọn, chông gai ,

Mau tay lượm lấy đoái hoài kẻ sau .

Ấy làm phước khỏi hao khỏi tốn ,

Chẳng có đâu mòn vốn thâm tiền .

Bắc cầu, đắp sửa đường liền ,

Kẻ qua người lại bước yên gọn gàng .

Thi ân hậu bạc ngàn khó sánh ,

Rán tập thành sửa tánh từ hòa .

Việc lành chẳng khá bỏ qua ,

Tuy rằng nhỏ nhít cũng là công phu .

Năng làm phải, nhựt nhu ngoạt nhiễm ,

Lâu ngày dồn tính đếm có dư .

Phước nhiều tội quá tiêu trừ ,

Phép Trời thưởng phạt không tư chẳng vì .

Thấy lỗi mọn chớ nghi chẳng hại ,

Thường dạn làm tội lại hằng hà .

Vì chưng tựu thiểu thành đa ,

Họa tai báo ứng chẳng qua mảy nào .

Giữa bụi thế giữ sao khỏi vấy ,

Biết ăn năn xét lấy sửa lòng .

Làm người nhơn nghĩa xử xong ,

Rủi cho gặp lúc long đong chẳng sờn .

Hễ biết nghĩa thọ ơn chẳng bội ,

Giúp cho người chớ vội khoe ra .

Việc chi cũng có chánh tà ,

Làm điều phải nghĩa lánh xa vạy vò .

Khi gặp chuyện khá dò xét cạn ,

Liệu sức mình cho hẳn sẽ làm .

Chớ đừng thấy của dấy tham ,

Giục người làm quấy ắt cam đồng hình .

Ở ngay thẳng Thần minh bảo hộ ,

Nét xéo xiên gặp chỗ rạt tù .

Trong đời rất hiếm võ phu ,

Lường cân tráo đấu dối tu cúng chùa .

Còn hoi hóp tranh đua bay nhảy ,

Nhắm mắt rồi phủi thảy lợi danh .

Lương tâm thường xét cho rành ,

Của không phải nghĩa chớ sanh lòng tà .

Người quân tử chẳng thà chịu khổ ,

Đâu làm điều nhục tổ hổ tông .

Đứa ngu thấy của thì mong ,

Không gìn tội lỗi phép công nước nhà .

Bày chước độc xui ra việc quấy ,

Tổn cho người mà lấy lợi riêng .

Hễ nghe khua động đồng tiền ,

Sửa ngay làm vạy không kiêng chút nào .

Người nghèo khổ biết sao than kể ,

Kẻ lễ nhiều cậy thế ỷ quyền .

Làm quan tính kế đảo điên ,

Gạt thâu gia sản đất điền của dân .

Thả tôi tớ thôn lân húng hiếp ,

Bức gái lành, ép thiếp đòi hầu .

Trong lòng mưu chước rất sâu ,

Mai sau suy sụp đáo đầu ra chi .

Gái xướng kỵ, trai thì du đảng ,

Phá tan hoang gia sản suy vi .

Làm người phải khá xét suy ,

Của rơi chớ lượm, tham thì phải thâm .

Còn một nỗi gian dâm đại tội ,

Lấy vợ người làm lỗi tiết trinh .

Tuy là Trời đất rộng thinh ,

Mắt dường sao nháy, chiếu minh lòng người .

Lương tâm biết hổ ngươi chừa lỗi ,

Mới biệt phân sừng đội long mang .

Việc lành, việc dữ đồn vang ,

Tuy là bóng khuất xương tan tiếng còn .

Gái tiết hạnh giữ tròn danh giá ,

Chớ học đòi mèo mả gà đồng .

Làm điều nhục nhã Tổ tông ,

Tiếng nhơ giặt rửa biển sông đặng nào .

Trai trung hiếu sửa trau ba mối ,

Đừng buông lung lầm lỗi năm hằng .

Hung hoang tội báo nghiệt căn ,

Kẻ chê người thị, không bằng cỏ cây .

Khá tiết kiệm, hằng ngày no đủ ,

Tánh siêng năng, lam lũ làm ăn .

Lòng chừa biếng nhác kiêu căng ,

Của tiền lảng phí không ngằn phải tiêu .

Lòng Trời đất thương đều muôn vật ,

Đức háo sanh Tiên, Phật một màu .

Thượng cầm, hạ thú lao xao ,

Côn trùng, thảo mộc, loài nào chẳng linh .

Nó cũng muốn như mình đặng sống ,

Nở lòng nào tuyệt giống dứt nòi .

Bền công kinh sách xem coi ,

Vô can sát mạng thiệt thòi rất oan .

Chớ kiếm thế gọi ngoan xảo trá ,

Lưới rập chim, thuốc cá, đốt rừng .

Thương thay phá noãn lẫy lừng ,

Tội căn báo ứng biết chừng nào an .

Lại có kẻ hung hoang ác nghiệt ,

Cướp giựt rồi chém giết mạng người .

Đoàn năm, lũ bảy dạo chơi ,

Hiếp người lương thiện, phá đời hại dân .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>