Kinh Cầu Hồn Khi Đã Chết Rồi

Kinh Cầu Hồn Khi Đã Chết Rồi

( Giọng Nam Ai)

Ba mươi sáu cõi Thiên Tào ,

Nhập trong Bát Quái mở vào Ngọc Hư .

Quê xưa trở cõi đọa từ ,

Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân .

Dưới chín lớp liên thần đưa bước ,

Trên hồng quang phủ phước tiêu diêu .

Linh Tiêu Điện, bảng danh nêu ,

Nguyên căn đẹp vẻ mỹ miều cao thăng .

Kinh Bạch Ngọc muôn lằn điễn chiếu ,

Kêu Chơn hồn vịn níu chơn linh .

Năng lai năng khứ khinh khinh ,

Mau như điễn chiếu, nhẹ thành bóng mây .

Cửa Tây phương khá bay đến chốn ,

Diệt trần tình vui hưởng tiêu diêu .

Tiên phong Phật cốt mỹ miều ,

Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều Chí linh .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

( Nguyệt Tâm Chơn Nhơn)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>