Tiên Giáo tâm kinh

Tiên Giáo tâm kinh

(Giọng Nam Xuân)

Thái Thượng chí tâm qui mạng lễ

Tiên Thiên khí hóa.

Thái Thượng Đạo Quân

Thánh bất khả tri,

Công bất khả nghị.

Vô vi cư Thái cực chi tiền.

Hữu thỉ siêu quần nhơn chi thượng

Đạo cao nhứt khí

Diệu hóa tam thanh

Đức hoán hư linh,

Pháp siêu quần thánh

Nhị ngoạt thập ngũ

Phân tánh giáng sanh;

Nhứt thân ức vạn,

Diệu huyền thần biến

Tử khí đông lai,

Quảng truyền đạo đức.

Lưu sa tây độ,

Pháp hóa tướng tông;

Sản Tất Viên, Phương Sóc chi bối,

Đơn tích duy mang.

Khai Thiên Địa nhơn vật chi tiên,

Đạo kinh hạo kiếp,

Càn khôn hoát vận.

Nhựt nguyệt chi quang.

Đạo pháp bao la,

Cửu hoàng tỉ tổ.

Đại Thiên Thế Giái,

Dương tụng từ ân.

Vĩnh kiếp quần sanh,

Ngưỡng kỳ huệ đức.

Đại Thần Đại Thánh

Chí cực chí tôn

Tiên thiên chánh nhứt.

Thái Thượng Đạo Quân.

Chưởng Giáo Thiên Tôn.

Niệm: ” Nam mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn ” (9 lạy)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>