Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế

Ngọc Hoàng kinh

(Giọng Nam Xuân)

Đại La Thiên Đế,

Thái Cực Thánh Hoàng.

Hóa dục quần sanh,

Thống ngự vạn vật.

Diệu diệu “Huỳnh Kim Khuyết”,

Nguy nguy “Bạch Ngọc Kinh”.

Nhược thiệt, nhược hư,

Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa.

Thị không, thị sắc,

Vô vi nhi dịch sử quần linh.

Thời thừa lục long,

Du hành bất tức.

Khí phân tứ tượng

Hoát truyền vô biên

Càn kiện cao minh

Vạn loại thiện ác tất kiến,

Huyền phạm quảng đại

Nhứt toán hoạ phước lập phân.

Thượng chưởng Tam thập lục Thiên

Tam Thiên Thế Giái

Hạ ốc thất thập nhị Địa,

Tứ Ðại Bộ Châu

Tiên Thiên, Hậu Thiên,

Tịnh dục Đại Từ Phụ.

Kim ngưỡng, cổ ngưỡng,

Phổ Tế, Tổng Pháp Tông

Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi quân

Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi chủ.

Trạm tịch chơn Đạo,

Khôi mịch tôn nghiêm

Biến hóa vô cùng,

Lũ truyền Bửu Kinh dĩ giác thế,

Linh oai mạc trắc,

Thường thi Thần giáo dĩ lợi sanh.

Hồng oai, Hồng từ,

Vô cực, vô thượng.

Đại Thánh, Đại Nguyện, Đại Tạo, Đại Bi.

Huyền Khung Cao Thượng Đế,

Ngọc Hoàng tích phước hựu tội,

Đại Thiên Tôn.

Niệm “Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát” (12 lạy)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>