Nho giáo tâm kinh

Nho giáo tâm kinh

(giọng Nam Xuân)

Khổng Thánh chí tâm qui mạng lễ

Quế hương nội điện.

Văn Thỉ thượng cung.

Cửu thập ngũ hồi

Chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố.

Bá thiên vạn hóa,

Bồi quế thọ ư âm chất chi điền.

Tự lôi trữ bính, linh ư phụng lãnh,

Chí như ý từ, tường ư ngao trụ.

Khai nhơn tâm, tất bổn, ư đốc thân chi hiếu.

Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung.

Ứng mộng bảo sanh, Thùy từ mẫn khổ,

Đại Nhơn, Đại Hiếu, Đại Thánh, Đại Từ

Thần văn, Thánh võ, Hiếu Đức Trung Nhơn.

Vương Tân sách phụ,

Nho Tông khai hóa,

Văn Tuyên Tư Lộc,

Hoàng nhơn Đế quân,

Trừng chơn chánh quanq.

Bửu Quang từ tế Thiên Tôn.

Niệm “Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn” (9 lạy)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>