U minh chung

U minh chung

1- HỒNG CHUNG SƠ KHẤU BẢO KỆ CAO NGÂM

2- THƯỢNG THÔNG THIÊN ÐÀNG HẠ TRIỆT ÐỊA PHỦ

3- KHÁNH CHÚC TAM KỲ HOẰNG KHAI ÐẠI ÐẠO

4- CÀN KHÔN ÐẠI THỐNG PHỔ CẬP NGŨ CHÂU

5- ÂN ÐỨC HOÁ THÂM CAO THĂNG ÐỊA VỊ

6- TAM THẾ TỨ SANH CHI NỘI CÁC MIỄN LUÂN HỒI

7- CỬU U THẬP LOẠI CHI TRUNG TẤT LY KHỔ ẢI

8-NGŨ PHONG THẬP VÕ MIỄN TAO CƠ CẨN CHI TAI

9- NAM MẪU ÐÔNG GIAO CU TRIÊM NGHIÊU THUẤN CHI NHỰT

10- CAN QUA VĨNH TỨC GIÁP MÃ HƯU CHINH

11- TRẬN BẠI THƯƠNG VONG CỰU SANH TỊNH ÐỘ

12- PHI CẦM TẨU THÚ LA VÕNG BẤT PHÙNG

13- LÃNG TỬ CÔ NHI TẢO HỒI HƯƠNG LÝ

14- VÔ BIÊN THẾ GIỚI ÐỆ CƯỦ THIÊN TRƯỜNG

15- VIỄN CẬN ÐÀN NA TĂNG VIÊN PHƯỚC THỌ

16- THÁNH TÒA TRẤN TỊNH ÐẠO PHÁP TRƯỜNG HƯNG

17- THỔ ÐỊA LONG THẦN AN TĂNG HỘ PHÁP

18- PHỤ MẪU SƯ TRƯỞNG LỤC THÂN QUYẾN THUỘC

19- LỊCH ÐẠI TIÊN VONG ÐỒNG ÐĂNG GIÁC NGẠN

20- NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ÐẾ NGỌC HOÀNG ÐẠI THIÊN TÔN

21- NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN

22- NAM MÔ TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN

23- NAM MÔ THÁI THƯỢNG ÐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN

24- NAM MÔ KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN

25- NAM MÔ THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

26- NAM MÔ LÝ ÐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

27- NAM MÔ HIỆP THIÊN ÐẠI ÐẾ QUAN THÁNH ÐẾ QUÂN

28- NAM MÔ GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN

29- NAM MÔ THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN

30- NAM MÔ TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN

31- NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN LIÊN ÐÀI CHI HẠ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>