Kinh Đại tường – 300 Ngày

Kinh Đại tường – 300 Ngày

(Giọng Nam Xuân)

Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo Chủ ,

Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên .

Tái sanh sửa đổi Chơn truyền ,

Khai cơ tận độ cửa tuyền diệt vong .

Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị ,

Cõi Tây phang đuổi quỉ trừ ma .

Giáng linh Hộ Pháp Di Đà ,

Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh .

Thâu các Đạo hữu hình làm một ,

Trường thi Tiên, Phật dượt kiếp khiên .

Tạo đời cải dữ ra hiền ,

Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí Tôn .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tác Ma Ha Tát

(Thích Ca Mâu Ni Văn Phật)]

Sau ngày Tiểu Tường, đếm đủ 300 ngày thì làm Đại Tường .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>