Niệm hương

Niệm Hương

(Giọng Nam Ai)

Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp,

Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.

Mùi hương lư ngọc bay xa,

Kính thành cầu nguyện Tiên gia chứng lòng.

Xin Thần, Thánh ruổi dong cỡi hạc,

Xuống phàm trần vội gác xe Tiên.

Ngày nay Đệ tử khẩn nguyền,

Chín tầng Trời, Đất thông truyền chứng tri.

Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo,

Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành

Niệm “Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát” (12 lạy)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>