Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối

Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối

( Giọng Nam Ai )

Rắp nhập cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống ,

Chốn quê xưa giải mộng trần gian .

Dìu đường thoát tục nắm phan ,

Trông Kinh Bạch Ngọc định Thần giải căn .

Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ ,

Phép Lục Nương gìn giữ Chơn Hồn .

Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn ,

Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm .

Ớ…(Tên Họ kẻ qui liễu)…thành tâm cầu nguyện ,

Nguyện Chí Tôn linh hiển độ sanh .

Ăn năn sám hối tội tình ,

Xét câu minh thệ gởi mình cõi thăng .

Dầu nghiệt chướng số căn quả báo ,

Đừng hãi kinh, cầu đảo Chí Tôn .

Cửa địa ngục, khá lánh chơn ,

Ngọc Hư Cực Lạc đon đường ruổi dong .

Dầu trọn kiếp sống không nên đạo ,

Dầu oan gia tội báo buộc ràng .

Chí Tôn xá tội giải oan ,

Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong .

Kìa chiếu diệu bóng hồng Bắc Đẩu ,

Kìa im lìm phúc hậu Nam Tào .

Cảnh thăng trổi gót cho mau ,

Xa vòng tục lụy đặng chầu Chí Linh .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>