Giới Tâm Kinh

Giới Tâm Kinh

Vọng Thượng Đế chứng lòng thành tín ,

Chúng sanh đồng bái kỉnh khẩn nguyền .

Nguyền cho trăm họ bình yên ,

Nhà nhà no ấm, khỏi phiền khỏi than .

Nguyền Khổng Thánh bảo toàn Nho Giáo ,

Lấy nghĩa nhơn Đại Đạo truyền ra .

Tây phương Phật Tổ Di Đà ,

Nam Hải Phổ Đà cứu khổ Quan Âm .

Lẽ báo ứng cao thâm huyền diệu ,

Cho chúng sanh đặng hiểu răn mình .

Đạo Quân đức hóa háo sanh ,

Rộng quyền máy nhiệm an linh cứu đời .

Xin xót thương con người ngây dại ,

Phép Huyền hư truyền dạy thế gian .

Mong nhờ linh đức Thánh Quan ,

Ra oai tiêu diệt cho tàn ác ma .

Trường Canh chói rạng lòa Kim khuyết ,

Xin ban ơn giải nghiệt cho đời .

Tề thiên Đại thánh để lời ,

Thiện nam, tín nữ nghe thời phải vưng .

Chớ tự phụ, cũng đừng khi ngạo ,

Lẽ Trời hằng quả báo chẳng sai .

Lời khuyên già trẻ gái trai ,

Khá tua sửa nết, ăn chay làm lành .

Đấng Tạo Hóa hóa sanh muôn vật ,

Phú cho người tánh rất linh thông

Đặt ra có họ, có dòng ,

Vua, thầy, cha, mẹ, vợ, chồng, cháu, con .

Tình huynh đệ tày non tợ biển ,

Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin .

Cang tam, thường ngũ, phải gìn ,

Chứa đức, làm lành, làm phước, làm doan .

Gặp người đói rách khốn nàn ,

Ra tay chẩn cứu cho toàn nghĩa nhân .

Mựa chớ ham giọng đờn tiếng quyển ,

Thói dâm phong rù quến nguyệt hoa .

Có ngày hư nát cửa nhà ,

Xa gần đồn tiếng thúi tha vô cùng .

Trường đổ bác cũng đừng léo tới ,

Phường trăng hoa hát bội khá từ .

Những đều nhơ nhuốc phải chừa ,

Hỗn hào mắng nhiếc, nói thừa nói thêm .

Nơi Địa ngục gông kềm sẵn đủ ,

Để răn loài dâm phụ gian phu .

Ai ai bền chí mà tu ,

Phước đem đổi tội cho phu dễ gì ?

Có thơ rằng :

Dễ gì lộn kiếp đặng làm người ,

May đặng làm người chớ dể duôi .

Lành dữ hai đường vừa ý chọn ,

Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi .

Hoa tươi, tòng bá khác nhau xa ,

Tòng bá xơ rơ kém sắc hoa .

Gặp tiết đông thiên sương tuyết bủa ,

Chỉ còn tòng bá, chẳng còn hoa .

Còn hoa mà lại ích chi đâu ,

Đẹp dáng tươi màu đặng mấy lâu .

Thử sánh ngọn đèn cùng bóng nguyệt ,

Gió lay đèn tắt, nguyệt làu làu .

Làu làu một tấm tợ đài gương ,

Trung, hiếu, tiết, trinh vẹn mọi đường .

Sang cả mặc người đừng bợ đỡ ,

Hoạnh tài trơ mắt khỏi tai ương .

Tai ương hoạn họa luống ưa sầu ,

Vì bởi hay bày chước hiểm sâu .

Lập kế đồ mưu âm hại chúng ,

Kiếp sau mang lấy lốt heo trâu .

Heo trâu thân thể mạt hèn thay ,

Mãn kiếp lại còn bị xẻ thây .

Lộng lộng lưới trời tuy sếu sáo ,

Thưa mà chẳng lọt mảy lông mày .

Mày râu đứng giữa cõi trần gian ,

Gắng sức chống cho vững miếu đàng .

Phận gái tam tùng cùng tứ đức ,

Tề gia nội trợ vẹn là ngoan .

Ngoan ngùy chơn chánh Phật Thần thương ,

Chơn chánh liên hòa với thiện lương .

Thần Thánh thành, do người chánh thiện ,

Thiện lương chơn chánh đức không lường .

Không lường kẻ thiện với người hung ,

Bợ đở giàu sang, phụ khốn cùng .

Ngoài mặt giả tuồng người trượng nghĩa ,

Trong lòng dối kết chút tình chung .

Tình chung đặng cậy thế người sang ,

Mượn tiếng khua môi với xóm làng .

Lời dạy Thần Tiên không kể đến ,

Đạo mầu chẳng cứ, cứ khoe khoang .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>