Kinh Đệ Thất Cửu

Kinh Đệ Thất Cửu

(Giọng Nam Xuân)

Nhẹ phơi phới dồi dào không khí ,
Hạo Nhiên Thiên đã chí môn quan .
Đẹp xinh cảnh vật đòi ngàn ,

Hào quang chiếu diệu khai đàng thăng Thiên .Cung Chưởng Pháp xây quyền tạo hóa ,
Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi .
Dà Lam dẫn nẻo Tây Qui ,
Kim chung mở lối kịp kỳ kỵ sen .
Động Phổ Hiền Thần Tiên hội hiệp ,
Dở Kim cô đưa tiếp linh quang .
Im lìm kìa cõi Niết Bàn ,
Lôi Âm trống thúc lên đàng Thượng Tiêu .

Niệm 3 lần : “Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát” .
(Thất Nương Diêu Trì Cung)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>