Kinh Khi Thức Dậy

( Giọng Nam Xuân)

Vừa mở mắt giựt mình thức dậy ,

Con mang ơn cúi lạy Từ Bi ( lạy)

Tử sanh, sanh tử là chi ?

Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau .

Đây tới sáng xôn xao với thế ,

Nhẫn đua chen kiếm kế sanh nhai .

Có thân giữa chốn đọa đày ,

Đếm ba vạn sáu ngàn ngày khó khăn .

Xin Từ Phụ ra ân cứu độ ,

Tăng huyền linh giác ngộ chí thành .

Rõ phước đức, biết tội tình ,

Nắm tâm đắp vững mặt thành Càn Khôn .

Trên nhờ có Chí Tôn che chở ,

Thần, Thánh, Tiên, Phật hộ thân hèn .

Đường tu nối bước cho quen ,

Xa trần tăm tối cận đèn Thiêng Liêng .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>