Kinh Đưa Linh Cửu

Kinh Đưa Linh Cửu

( Giọng Nam Ai)

Cầu các Trấn Thần linh trợ lịnh ,

Giữ chơn hồn xa lánh xác trần .

Nam mô Địa Tạng thi ân ,

Đưa đường Thiên cảnh, lánh gần Phong Đô .

Nam mô Tam Trấn hư vô ,

Oai nghiêm độ rỗi Cao Ðồ qui nguyên .

Nam mô Tam Giáo diệu huyền ,

Tuyệt luân Bát Nhã đưa thuyền độ vong .

Nam mô Bạch Ngọc công đồng ,

Thần, Tiên, Thánh, Phật mở vòng trái oan .

Nam mô Thượng Đế Ngọc Hoàng ,

Mở cơ tận độ nhẹ nhàng chơn linh .

Cửa Cực Lạc thinh thinh rộng mở ,

Rước vong hồn lui trở ngôi xưa .

Tòa sen báu vật xin đưa ,

Chơn linh an ngự cho vừa quả duyên .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

( Nguyệt Tâm Chơn Nhơn )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>