Kinh Tẩn Liệm

Kinh Tẩn Liệm

( Giọng Nam Ai)

Dây oan nghiệt dứt rời trái chủ ,

Nương huyền linh sạch giũ thất tình .

Càn Khôn bước Thánh thượng trình ,

Giải xong xác tục mượn hình Chí Tôn .

Khối vật chất vô hồn viết tử ,

Đất biến hình tự thử qui căn .

Đừng vì thân ái, nghĩa nhân ,

Xôn xao thoát khổ xa lần bến mê .

Hồn Trời hóa, trở về Thiên cảnh ,

Xác Đất sanh, đến lịnh phục hồi .

Từ từ Cực lạc an vui ,

Lánh nơi trược khí hưởng mùi siêu thăng .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

( Nguyệt Tâm Chơn Nhơn )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>