Kinh Đệ Lục Cửu

Kinh Đệ Lục Cửu

(Giọng Nam Xuân)

Bạch Y Quan mở đàng rước khách ,

Cõi Kim Thiên nhẹ tách Tiên xa .

Vào cung Vạn Pháp xem qua ,

Cho tường cựu nghiệp mấy tòa Thiên nhiên .

Cung Lập Khuyết tìm duyên định ngự ,

Lãnh Kim Sa đặng dự Như Lai .

Minh Vương Khổng Tước cao bay ,

Đem Chơn thần đến tận đài Huệ Hương .

Mùi ngào ngạt thơm luôn Thánh thể ,

Trừ tiêu tàn ô uế sinh quang .

Thiêu thiều trổi tiếng nhặt khoan ,

Đưa linh thẳng đến Niết Bàn mới thôi .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Lục Nương Diêu Trì Cung ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>