Bài Xưng Tụng Công Đức Phật, Tiên, Thánh, Thần

Bài Xưng Tụng Công Đức Phật, Tiên, Thánh, Thần

(Giọng Nam Xuân)

Hào quang chiếu chín từng mây bạc ,

Thần, Thánh, Tiên thừa hạc cỡi rồng .

Phép linh thiệt rất chí công ,

Hóa sanh muôn vật, ngưỡng trông phước đời .

Trên Điện Ngọc Vua Trời ngự giáng ,

Trước đền vàng phán đoán phân minh .

Cõi trần trung giái thinh thinh ,

Phàm gian lao khổ đao binh tai nàn .

Lòng Trời cảm cứu an lê thứ ,

Độ chúng sanh muôn xứ gội ơn .

Đạo Nho truyền dạy nghĩa nhân ,

Văn Tuyên Khổng Thánh khuyến dân răn đời .

Ghi các sách ngàn lời để lại ,

Chép nhiều thơ vạn đại truyền ra .

Tây phương cõi Phật chói lòa ,

Từ bi Phật Tổ hải hà độ dân . (cúi đầu)

Lòng cảm xót dương trần lận đận ,

Ra oai linh tiếp dẫn nhơn cầm .

Phổ Đà có Phật Quan Âm , (cúi đầu)

Ra công cứu thế, ân thâm đức dày .

Nhiều kiếp đã đầu thai biết mấy ,

Xuống hồng trần khuyến dạy thương sanh .

Lão Quân ứng hóa Tam thanh ,

Khuyên răn nhơn vật lòng lành chớ xao .

Cơ huyền diệu Đạo Cao minh chánh ,

Hiển phép mầu ma lánh quỉ kiêng .

Trừ yêu có Thánh Tề Thiên ,

Qui y Phật, Pháp ở miền Tây phương .

Oai bốn phương Thần nhường quỉ sợ ,

Đức ba giềng tế trợ thương sanh .

Hớn trào Quan Thánh bia danh ,

Trung, cang, nghĩa, khí, háo sanh giúp đời .

Tuần ba cửa, cõi Trời đều dụng ,

Xét bốn phương, dân chúng dữ lành .

Linh tiêu Thái Bạch Trường Canh ,

Truyền tâu Đế Khuyết dữ lành nhơn gian .

Chí từ huệ giúp an lê thứ ,

Thông rõ đời nhơn sự kiết hung .

Đại Tiên ở chốn Thiên cung ,

Lòng lành thi phú thung dung độ người .

Ánh Xá lợi sáng ngời Cực Lạc ,

Hiện Kim Thân Bồ Tát hóa duyên .

Thiên Cung : Tinh tú, Thánh, Tiên ,

Địa Kỳ : Thần Tướng đàn tiền giáng lâm .

Lòng sở vọng lâm dâm tụng niệm ,

Xin giải nàn Nam Thiệm Bộ Châu .

Chúng sanh cảm đức cao sâu ,

Rèn lòng, sửa nết, lo âu làm lành .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

(Tụng trong ngày vía Phật, Tiên, Thánh, Thần)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>