Kinh Đệ Nhứt Cửu

Kinh Đệ Nhứt Cửu

[ Giọng Nam Xuân ]

Vườn Ngạn Uyển sanh hoa đã héo ,

Khối hình hài đã chịu rã tan .

Bảy dây oan nghiệt hết ràng ,

Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương .

Kìa Thiên cảnh con đường vòi vọi ,

Ánh Hồng Quân đương chói Ngọc Lầu .

Cung Thiềm gắng bước cho mau ,

Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam Thiên .

Khá tỉnh thức tiền duyên nhớ lại ,

Đoạn cho rồi oan trái buổi sanh .

Đem mình nương bóng Chí linh ,

Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa .

Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh ,

Phách anh linh ắt phải anh linh .

Quản bao thập ác lục hình ,

Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căn .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Nhứt Nương Diêu Trì Cung ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>